Nefrologiya 9

801) Kalsium nefrolitiazında pəhrizdə nə məhdudlaşdırılır?

A) Oksalatlar
 B) Fosfatlar
 C) Zülallar
 D) Purinlər
 E) Kalsium

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

802) Podaqrik nefropatiyanın alkoqollu nefropatiyadan fərqi nədən ibarətdir?
 A) Simptomsuz hiperurikemiya
 B) Hiperurikemiyanın keçici xarakteri
 C) Tofusların mövcudluğu
 D) Abstinensiyada purin mübadiləsinin bərpası
 E) Nefrolitiaz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

803) Böyrəklərin polikistozu ilə xəstədə ağrı sindromunun müalicəsində nə məsləhət deyil?
 A) Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlar
 B) Antidepressantlar
 C) Analgetiklər
 D) Opioidlər
 E) Spazmalitiklər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

804) Böyrəklərin polikistozunun terminal böyrək çatışmazlığı mərhələsində müalicəyə nə aiddir?
 A) Diuretiklər
 B) Hemodializ
 C) Bütün sadalananlar
 D) Böyrəklərin transplantasiyası
 E) Qələviləşdirici terapiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

805) Hiperoksaluriyanın müalicəsinə nə aiddir?
 A) Piridoksin
 B) Bütün sadalananlar
 C) Maye qəbulu (3 l /sutkada az olmamaqla)
 D) Ortofosfat
 E) Na sitratı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

806) Urat nefropatiyasının müalicəsinə nə daxildir?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Allopurinol
 C) Qələviləşdirici maye qəbulu
 D) Na sitratı
 E) Aşağı purinli pəhriz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

807) Urаt nеfrоpаtiyаsınа nə аiddir?
 A) Xrоniki urаtlı tubulоintеrstisiаl nеfrit
 B) Hipеrurikеmik qlоmеrulоnеfrit
 C) Urаtlı nеfrоlitiаz
 D) Bütün sаdаlаnаn хəstəliklər
 E) Kəskin sidik-turşulu nеfrоpаtiyа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

808) Hipеrurikemiyа nə vaxt müşаhidə оlunur?
 A) Purinlərin gеnеtik dеtеrminasiyası zаmаnı
 B) Sitоstаtiklərlə müаlicə zаmаnı
 C) Bütün sаdаlаnаn hаllаrdа
 D) Şişlərin rаdiotеrаpiyаsı zаmаnı
 E) Sаdаlаnаn hаllаrın hеç birində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

809) Hаnsı hаllаrdа diurеzin аzаlmаsı sidik turşusunun kristallizаsiyаsınа gətirib çıхаrır?
 A) Bütün sаdаlаnаn hаllаrdа
 B) Ağır fiziki gərginlik zаmаnı
 C) İsti iqlim şəraitində olan zaman
 D) Qızdırmаlı vəziyyətdə
 E) Az miqdаrdа mаyе qəbulu zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

810) Böyrəklərin kəskin sidik turşulu blоkаdаsına ən çох nə vaxt rаst gəlinir?
 A) Sidiyin turşumаsı zаmаnı
 B) Qеyd оlunаn hаllаrın hаmısındа
 C) Sаdаlаnаn hаllаrın hеç birində
 D) Çохlu miqdаrdа аlkоqоl qəbulundаn sоnrа
 E) Çохlu miqdаrdа ət məhsullаrının qəbulu zаmаnı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

811) Böyrəklərdə urаtlаr hаnsı proseslərə uğrаyır?
 A) Sаdаlаnаn bütün prоsеslər baş verir
 B) Filtrаsiyа оlunur
 C) Rеаbsоrbsiyа оlunur
 D) Sеkrеsiyа оlunmuş urаtlаrın rеаbsоrbsiyаsı baş verir
 E) Sеkrеsiyа оlunur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

812) Purin mübаdiləsinin 1-li pоzğunluğu zamanı хəstələrdə hansı faktorlar sübut оlunur?
 A) Sаdаlаnаn fаktоrlаrın hеç biri
 B) Xəstənin qоhumlаrındа tipik pоdаqrik аrtritlər müşаhidə оlunur
 C) Xəstənin piylənməyə mеyillilik müşаhidə оlunur
 D) Xəstələrdə hipеrlipidеmiyа müşаhidə оlunur
 E) Bütün sаdаlаnаn fаktоrlаr

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

813) Purin mübаdiləsinin pоzulmаsı ilə хəstələrin аilə аnаmnеzində nələr müşahidə оlunur?
 A) Bütün sаdаlаnаn hаllаr
 B) İnsult
 C) İnfаrkt
 D) Urеmiyа
 E) «Artritizmin» və piylənmənin müхtəlif hаllаrı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

814) İkincili hipеrurikеmiyа hansı hallarda müşаhidə оlunur?
 A) Sаdаlаnаn hаllаrın hаmısındа
 B) Sаdаlаnаn hаllаrın hеç birində
 C) Alkоqоl хəstəliyində
 D) Miеlоm хəstəliyində
 E) Psоriаzdа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Uroloji xəstəliklər.

815) Böyrək daşı xəstəliyi zamanı xroniki böyrək çatışmazlığı hansı hallarda yarana bilər?
 A) Ləyəndə konkrementlər olduqda
 B) Hər iki boyrəkdə mərcanvari daşlar olduqda
 C) Sidik kisəsində konkrementlər olduqda
 D) Sidik axarlarında konkrementlər olduqda
 E) Kasacıqlarda konkrementlər olduqda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

816) Böyrək daşı xəstəliyinə nə xarakterik deyil?
 A) Fosfaturiya
 B) Oksaluriya
 C) Sistinuriya
 D) Uraturiya
 E) Qlükozuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

817) Sidik axarının urodinamikasını pozan intramural hissədə yerləşən daş zamanı ağrının lokalizasiyası harada olur?
 A) Qabırğaaltı nahiyədə kürək nahiyəsinə irradiasiyası ilə
 B) Qasıq nahiyəsində, bud nahiyəsinə irradiasiyası ilə
 C) Bel nahiyyədə qabırğa altına irradiasiyası ilə
 D) Bel nahiyəsində irradiasiyasız
 E) Qarının yan hissəsində, bel nahiyyəsinə irradiasiyası ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

818) Varikosele nə vaxt müşahidə olunur?
 A) Pielonefrit zamanı
 B) Sistit zamanı
 C) Böyrəklərin şişi zamanı
 D) Glomerulonefrit zamanı
 E) Nefrolitiaz zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

819) Kəskin parenximatoz prostatitlərdə ağrının xarakteri necədir?
 A) Küt
 B) Tutma şəklində
 C) İntensiv, döyüntülü
 D) Kəskin
 E) Daim sızıldayan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

820) Kəskin parenximatoz prostatitlərdə ağrının lokalizasiyası harada olur?
 A) Aralıqda və omada
 B) Qasıqda
 C) Aralıqda
 D) Bel-oma nahiyəsində
 E) Bel nahiyəsində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

821) Böyrək parenximasının şişinin erkən əlamətləri hansıdır?
 A) Hematuriya
 B) Bütün sadalanan
 C) Böyümüş böyrəyin palpasiyası
 D) Bel nahiyəsində ağrı
 E) Anemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

822) Kompyuter tomoqrafiyası nə zaman məqsədəuyğundur?
 A) Heç bir hallarda
 B) Böyrəklərin mərcanvari daşı zamanı
 C) Böyrək ləyəninin oksalat daşı zamanı
 D) Böyrək ləyəninin urat daşı zamanı
 E) Böyrəklərin törəmələri zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

823) Sidiyin əkilməsi nə zaman məqsədəuyğundur?
 A) Xroniki latent pielonefrit zamanı
 B) Xroniki aktiv pielonefrit zamanı
 C) Bütün sadalanan hallarda
 D) Sadalanan halların heç birində
 E) Kəskin irinli pielonefrit zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

824) Vərəm çöplərinin böyrəyə düşməsinin əsas yolu hansıdır?
 A) Bütün yayılma yolları eyni tezliklə müşahidə olunur
 B) Qalxan
 C) Hematogen
 D) Qonşu orqanlardan kontakt yolu ilə
 E) Limfogen

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

825) Böyrək vərəmində hansı dəyişiklik baş verə bilər?
 A) Spesifik iltihab infiltratları
 B) Kavernalar
 C) Papillit
 D) Kasacıqların və ləyənin selikli qişasının xoralaşması
 E) Böyrək parenximasında miliar qabarcıqlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

826) Makrohematuriyanın mənşəyini müəyyənləşdirmək üçün nədən başlamaq lazımdır?
 A) Radioizotop renoqrafiyadan
 B) Böyrəklərin və sidik kisəsinin USM-dən
 C) Sidiyin ümumi analizindən
 D) Sistoskopiyadan
 E) Ekskretor uroqrafiyadan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

827) Sidik kisəsinin törəməsinə şübhə yarandıqda müayinəni nədən başlamaq lazımdır?
 A) Kompyuter tomoqrafiyasından
 B) Ekskretor uroqrafiyadan
 C) Sidik kisəsinin USM-dən
 D) Sidik yollarının icmal rentgenoqrafiyasından
 E) Sistoskopiyadan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

828) Sidik axarının spastik daralması nə zaman mümkündür?
 A) Qan laxtası ilə tıxanma zamanı
 B) Sidik turşusu kristalları ilə tıxanma zamanı
 C) Sadalananların hamısı
 D) İrin laxtası ilə tıxanma zamanı
 E) Daş ilə tıxanma zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

829) Sidik yollarının obstruksiyasının səbəbləri hansılardır?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Sadalananlardan heç biri
 C) Litiaz
 D) Qanaxma
 E) Nekrotik papillit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

830) Böyrək sancısında ağrılar haraya irradiasiya edir?
 A) Bud-çanaq nahiyəsinə
 B) Aralığa
 C) Bütün sadalananlara
 D) Qarın nahiyəsinə
 E) Cinsiyyət orqanlarına

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

831) Aşağıdakılardan Rеntgеnonеqаtiv kоnkrеmеntlər hansılardır ?
 A) Urаtlаr
 B) Oksаlаtlаr
 C) Fоsfаtlаr
 D) Kаlsinаtlаr
 E) Sistin dаşlаrı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

832) Böyrək sancısı tutması hansı faktorlardan asılıdır?
 A) Bütün sadalanan faktorlara
 B) Distenzion
 C) Sadalananların heç biri
 D) Spastik
 E) İşemik

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

833) Böyrək ağrılarına səbəb nə ola bilər?
 A) Hidronefroz
 B) Pielonefrit
 C) Sidik axarının daşı
 D) Bütün sadalananlar
 E) Nefroptoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

834) Bel nahiyəsinə buzun qoyulması ilə hansı xəstədə ağrı keçə bilər?
 A) Paranefrit olan xəstədə
 B) Hidronefroz olan xəstədə
 C) Litiaz olan xəstədə
 D) Şiş olan xəstədə
 E) Nefroptoz olan xəstədə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

835) İsti qrelkadan və vannadan istifadə edildiyi halda ağrı hansı xəstəlikdə azalır?
 A) Hidronefroz
 B) Litiaz
 C) Paranefrit
 D) Nefroptoz
 E) Şiş

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

836) Böyrək sancısı tutmasında xəstənin vəziyyəti necə olur?
 A) Hərəkətsiz
 B) Məcburi horizontal
 C) Məcburi oturaq
 D) Bir böyrü üstə məcburi vəziyyətdə
 E) Yataqda vurnuxur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

837) Böyrək daşı xəstəliyinin verifikasiyasını hansı ardıcıllıqda şua-diaqnostika üsulları ilə aparmaq mümkündür?
 A) Böyrəklərin USM, ekskretor uroqrafiya, KT
 B) Böyrəklərin USM, KT, ekskretor uroqrafiya
 C) KT, ekskretor uroqrafiya, böyrəklərin USM
 D) Ekskretor uroqrafiya , KT, böyrəklərin USM
 E) Ardıcıllığın mənası yoxdur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

838) Böyrək xərçənginin diaqnostikasında daha informativ müayinə üsulları hansılardır?
 A) Böyrəklərin USM
 B) KT
 C) Ekskretor uroqrafiya
 D) Radioizotop metodları
 E) MRT

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

839) Sidik yollarının infeksiyasının müalicəsində nə məsləhət görülmür?
 A) Fitoterapiyanın təyini
 B) Arterial təzyiq və kəskinləşmə olmadığı halda sanator- kurort müalicəsi
 C) Antibakterial kursların arasında fitoterapiyanın təyini
 D) Uzunmüddətli profilaktik terapiya
 E) Patogenetik müalicəsiz, iltihab prosesinin aktivliyi dövründə otlar yığımının istifadəsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

840) Qarın boşluğunun və bel nahiyəsinin travması zamanı ağrı və makrohematuriya hansı patoloji halın əlamətləri ola bilərlər?
 A) Böyrəklərin silkələnməsi (əzilməsi)
 B) Posttravmatik qlomerulonefrit
 C) Göstərilən halların heç birinin
 D) Böyrəklərin subkapsulyar cırılması
 E) Göstərilən bütün halların

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

841) Üçüncü dərəcəli nefroptoz ücün nə xarakterikdir?
 A) Sidik axarının fiksə olunmuş əyriliyi
 B) Sidik axarının daralması
 C) Kasa-ləyən sisteminin genəlməsi
 D) Bütün sadalananlar
 E) Sidik axarının daralması və kasa-ləyən sisteminin genişlənməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

842) Böyrək daşı xəstəliyinin etioloji faktorları hansılardır?
 A) Genetik faktorlar
 B) Bütün sadalananlar
 C) Piylənmə
 D) Həddindən artıq heyvan mənşəli zülalların və duzun qəbulu
 E) Urodinamikanın pozulması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

843) Sistitin əmələ gəlməsində nəyə əsas fikir verilir?
 A) Fiziki faktorlara
 B) Qan dövranının yerli pozulmasına
 C) İnfeksiyalara
 D) İmmun faktorlara
 E) Kimyəvi faktorlara

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

844) Kəskin sistit zamanı aşağıdakılardan hansı instrumental müayinələr göstərişdir?
 A) Xromosistoskopiya
 B) Uretroskopiya
 C) Əksər hallarda sistoskopiya
 D) Sidik kisəsinin kateterizasiyası
 E) Nadir hallarda sistoskopiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

845) Travmadan sonra əmələ gələn kəskin pielonefritlər zamanı hansı əlamətlər müşahidə oluna bilər?
 A) Bütün sadalananrlar
 B) Sadalananların heç biri
 C) Uzun müddətli pireksiya
 D) Piuriya
 E) Üşütmə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

846) Radioizotop renografiyanın aparılmasına əks göstərişdir nədir?
 A) Əks göstəriş praktiki yoxdur
 B) Qaraciyər catışmazlığı
 C) Böyrək catışmazlığı
 D) Hyperparatireoidizm
 E) Tərkibində yod olan kontrast maddələrin individual həssaslılığı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

847) Böyrəyin xərcəngi zamanı metastazlar harada ən çox aşkar edilir?
 A) Ağciyərdə
 B) Bütün sadalanan orqanlarda
 C) Böyrək üstü vəzilərdə
 D) Qaraciyərdə
 E) Baş beyində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

848) Böyrək daşı xəstəliyinin əsas etioloji faktorlarına hansılar aiddir?
 A) Fosfor-kalsium mübadiləsinin pozulması
 B) Xroniki pielonefrit
 C) Purin mübadiləsinin pozulması
 D) Bütün göstərilən faktorlar
 E) Turşəng turşusu mübadiləsinin pozulması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

849) Obstruktiv pielonefritin müalicəsini nədən başlamaq lazımdır?
 A) Antibiotiklərin təyinindən
 B) Urodinamikanın bərpasından
 C) Dezintoksikasiyaedici terapiyadan
 D) Bitki mənşəli uroantiseptiklərdən
 E) Antibakterial preparatlardan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

850) Kalsium litiazı nə zaman yaranır?
 A) Bütün sadalanan hallarda
 B) D-vitaminlə intoksikasiya zamanı
 C) Hiperparatireoz zamanı
 D) Sadalanan halların heç birində
 E) İdiopatik kalsiuriya zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

851) Oksalat mənşəli litiazın inkişafını təhrik edən faktorlar hansılardır?
 A) Bütün sadalanan faktorlar
 B) Askorutin turşusundan çoxlu miqdarda istifadə olunması
 C) Piridoksinin defisiti
 D) Qida ilə çoxlu miqdarda oksalatların qəbulu
 E) Bağırsaqların zədələnməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

852) Aşağıda qeyd olunan hansı faktor urat daşlarının əmələ gəlməsinə səbəb olmur?
 A) Podaqra
 B) Hiperurikozuriya
 C) Sidiyin kəskin qələvi reaksiyası
 D) Mieloproliferativ xəstəliklər
 E) Hiperurikemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

853) Aşağıda qeyd olunan hansı faktor fosfat daşlarının əmələ gəlməsinə səbəb olmur?
 A) Sidik yollarının obstruksiyası
 B) Sidik sisteminin infeksiyası
 C) Sidiyin kəskin turşuması
 D) Sidik axınının pozulması
 E) Sadalanan faktorlardan heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

854) Daşın nüvəsini nə təşkil edə bilir?
 A) Fibrin
 B) İrin laxtası
 C) Susuzlaşmış məməciyin dağılması
 D) Bütün sadalanan faktorlar
 E) Qan laxtası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

855) Bu faktorlardan hansıları daşın əmələ gəlməsi üçün xarakterik deyil?
 A) Sidik yollarının infeksiyası
 B) Alimentar faktor
 C) Sidikdə duzların həddindən artıq olması
 D) Polidipsiya
 E) Daş əmələ gətirən inhibitorların defisiti

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

856) Uretranın strikturası zamanı nə baş verir?
 A) Poliorqan kəskin böyrək çatışmazlığı
 B) Prerenal kəskin böyrək çatışmazlığı
 C) Renal kəskin böyrək çatışmazlığı
 D) Sadalananların hamısı
 E) Postrenal kəskin böyrək çatışmazlığı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Mübadilə və paraproteinemik nefropatiyalar.

857) Amiloid substansiyası nədir?
 A) Qatılaşmış duzlar
 B) Lipid
 C) Zülal
 D) Karbohidrat
 E) Qatılaşmış bakteriyalar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

858) İrsi fəsаdlаşmış pоlikistоz diаqnоzunun meyarları hansılardır?
 A) 30 yаşınа qədər böyrəklərdə 2 kistаnın оlmаsı
 B) 30 dаn 60 yаşınа qədər hər böyrəkdə 2 kistаnın оlmаsı
 C) 60 yаşındаn yuхаrı hər böyrəkdə 4-dən çох kistаnın оlmаsı
 D) Bütün sаdаlаnаn hаllаr
 E) Sаdаlаnаn 4 hаllаrdan hеç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

859) 90% hаllаrdа pоlikistоzla хəstələrdə tеrminаl böyrək çаtışmаzlığı neçə yaşından sonra inkişаf еdir?
 A) 30 yаşınа qədər
 B) 60 yаşındаn sоnrа
 C) 30 yаşındаn sоnrа
 D) 40 yаşındаn sоnrа
 E) 50 yаşındаn sоnrа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

860) Pоlikistоzla хəstələrin əksəriyyətində böyrəklərin nоrmаl funksiyаlаrı neçə yaşa qədər sахlаnılır?
 A) 60 yаşа qədər
 B) 50 yаşа qədər
 C) 30 yаşа qədər
 D) 40 yаşа qədər
 E) 70 yаşа qədər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

861) Böyrəklərin pоlikistоzu zamanı tеz-tеz nəyə rast gəlinir?
 A) Trоmbоsitоpеniyа
 B) Eritrоsitоz
 C) Eоzinоfiliyа
 D) Hipеrurikеmiyа
 E) Limfоsitоz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

862) Pоlikistоzun daha çох rаst gəlinən аğırlаşmаlаrı hansılаrdır?
 A) Bütün sаdаlаnаn аğırlаşmаlаr
 B) Kistаnın infеksiyаlаşmаsı
 C) Böyrəklərdə dаşlаrın əmələ gəlməsi
 D) Kistаdа qаnахmа
 E) Pоlisitеmiyаnın inkişаf еtməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

863) Bu simtоmlаrdаn hаnsılar pоlikistоz üçün хаrаktеrik dеyil?
 A) Artеriаl hipеrtоniyа
 B) Qаrın bоşluğundа аğrı
 C) Prоtеinuriyа 1 q/sut. qədər
 D) Nəzərə çаrpаn ödеmlər
 E) Mikrоhеmаturiyа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

864) Pоlikistоzun diаqnоstikаsındа bu mеtоdlаrdаn hаnsılаrı аz əhəmiyyətlidir?
 A) USM
 B) Urоqrаfiyа
 C) Qеn dеfеktinin аşkаr оlunmаsı
 D) KT
 E) Stintiqrаfiyа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

865) Amiloidoz zamanı hansı orqanlar ilk növbədə zədələnir?
 A) Bütün göstərilən sistemlər və orqanlar
 B) Sinir sistemi
 C) Böyrəklər
 D) Mədə-bağırsaq sistemi
 E) Ürək

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

866) Böyrək amiloidozunun əsas əlamətləri hansılardır?
 A) Bütün göstərilən əlamətlər
 B) Proteinuriya
 C) Hipoproteinemiya
 D) Ödemlər
 E) Hipoalbuminemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

867) Böyrək amiloidozunun inkişafı nə ilə əlaqədardır?
 A) İnterstisial fibrozun inkişafı ilə
 B) Kanalcıqların atrofiyası ilə
 C) Yumaqcıqlarda amiloidin yığılması ilə
 D) Bütün göstərilən faktorlar ilə
 E) Böyrək venalarının trombozu ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

868) Pоlikistоzun bаşlаnğıc əlаmətləri hansılаrdır?
 A) Sidiyin nisbi sıxlığının аzаlmаsı
 B) Nikturiyа
 C) Pоliuriyа
 D) Sаdаlаnаn simptоmlаrın hаmısı
 E) Sаdаlаnаn simptоmlаrın hеç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

869) Böyrəklərin kistаsı zamanı rеtrоpеritоnеаl sаhədə qаnахmа hansı formada özünü büruzə verir?
 A) Mаkrоhеmоtfuriyа аğrı sindrоmu ilə
 B) Hipеrurikеmiyа, mikrоhеmаturiyа ilə
 C) Qızdırmа, аğrı sindrоmu ilə
 D) Hipеrurikоzuriyа, mikrоhеmаturiyа ilə
 E) Ağrı sindrоmu, prоtеinuriyа ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

870) Böyrəklərin kistаsı zamanı rеtrоpеritоnеаl sаhədə qаnахmаnın səbəbi nə оlа bilər?
 A) Qаrın bоşluğunun trаvmаsı
 B) Sаdаlаnаn fаktоrlаrın hеç biri
 C) Yuхаrıdа sаdаlаnаn fаktоrlаrın hаmısı
 D) Fiziki gərginlik
 E) Yüksək аrtеriаl hipеrtеnziyа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

871) Böyrək amiloidozu hansı əlamətdən başlayır?
 A) Hematuriyadan
 B) Leykosituriyadan
 C) Hiperurikemiyadan
 D) Proteinuriyadan
 E) Qlükozuriyadan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

872) Makroqlossiya hansı xəstəliyin əlamətidir?
 A) Böyrək vərəminin
 B) AL-amiloidozunun
 C) Uratlı nefropatiyanın
 D) Lüpus-nefritin
 E) Böyrək polikistozunun

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

873) Göz ətrafında qansızma-"eynək əlaməti" nə zaman müşahidə olunur?
 A) Vərəmdə
 B) AL-amiloidozda
 C) Uratlı nefropatiyada
 D) Lüpus-nefritdə
 E) Polikistozda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

874) Bağırsaqların selikli qişasının və selikaltı təbəqənin biopsiyası hansı xəstəliyin diaqnostikasında vacibdir?
 A) Uratlı nefropatiyanın
 B) Amiloidozun
 C) Polikistozun
 D) Vərəmin
 E) Pielonefritin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

875) Amiloidoz zamanı transferitin zülalı hansı orqanda sintez olunur?
 A) Qaraciyərdə
 B) Damarlarda
 C) Bağırsaqda
 D) Mədəaltı vəzidə
 E) Böyrəkdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

876) İrsi faktorun rolu nə zaman cüzi olur?
 A) Medulyar kistoz xəstəliyi zamanı
 B) Polikistozda
 C) İkincili amiloidozda
 D) Alport sindromunda
 E) Renovaskulyar hipertoniya zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

877) İkincili amiloidoz nə zaman inkişaf edə bilər?
 A) Revmatoid artritlərdə
 B) Psoriatik artritlərdə
 C) Şiş xəstəliklərində
 D) Sadalanan bütün xəstəliklərdə
 E) Bronxoektaziya xəstəliyində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

878) Sadalanan xəstəliklərin hansında amiloidin tərkibində β2 - mikroqlobulin olur?
 A) Mieloma zamanı amiloidozda
 B) Hemodializ zamanı amiloidozda
 C) Qocalıq amiloidozunda
 D) Lokal amiloidozda
 E) Bütün sadalanan xəstəliklərdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

879) İkincili amiloidoz zamanı proqnoz əsasən hansı orqanın zədələnməsini göstərir?
 A) Böyrəküstü vəzinin
 B) Ürək-damar sisteminin
 C) Böyrəklərin
 D) Periferik sinir sisteminin
 E) Ağciyərin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

880) Amiloidoz zamanı nefrotik sindromun nəticəsi necə olur?
 A) Xroniki böyrək çatışmazlığı inkişaf edərsə, yox olur
 B) Sitostatiklərlə asanlıqla aradan qaldırılır
 C) Xroniki böyrək çatışmazlığı inkişaf edirsə, saxlanılır
 D) Nadir hallarda rast gəlinir
 E) Steroidlərlə asanlıqla aradan qaldırılır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

881) Ürəyin zədələnməsi birincili amiloidoz zamanı nə ilə özünü göstərir?
 A) EKQ-də infarktabənzər əyrilik ilə
 B) Bütün göstərilən əlamətlər ilə
 C) Ritmin pozulması ilə
 D) Ürək qüsuru ilə
 E) Ürək ölcülərinin kəskin böyüməsi ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

882) Amiloidoz zamanı mədə-bağırsaq traktının pozğunluğu özünü nə ilə göstərir?
 A) Bağırsağın atoniyası ilə
 B) Bütün göstərilənlər ilə
 C) Sorulmanın pozulması sindromu ilə
 D) Qanaxma, mədə xorasının əmələ gəlməsi ilə
 E) Dilin böyüməsi ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

883) Amiloidozlu xəstələrdə hipotoniya nəyi göstərir?
 A) Renin çatışmazlığını
 B) Pəhrizdə natriumun çatışmazlığını
 C) Böyrəküstü vəzinin zədələnməsini
 D) Böyrək çatışmazlığını
 E) Ürəyin zədələnməsini

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

884) Amiloidoz diaqnozu nəyə əsasən qoyulur?
 A) Böyrəklərin USM-nin nəticələri əsasında
 B) Rentgenoloji müayinəsi əsasında
 C) Qanın biokimyəvi müayinəsi əsasında
 D) Zədələnmiş orqanın biopsiyası əsasında
 E) İmmunoqlobulinlərin təyini əsasında

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

885) Böyrəklərin amiloidozunun diaqnostikasında nəyin biopsiyası daha çox informativdir?
 A) Dərialtı piy təbəqəsinin
 B) Göstərilənlərin heç birinin
 C) Böyrəklərin
 D) Damağın selikli qişasının
 E) Düz bağırsağın selikli qişasının

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

886) Böyrək zədələnməsi ilə müşayiət olunan mieloma zamanı diaqnozun təsdiqi üçün hansı müayinə üsulu daha düzgündür?
 A) Ekskretor uroqrafiya
 B) Böyrəklərin USM-si
 C) Böyrəyin arterioqrafiyası
 D) Zərdab zülalının immunoelektroforezi
 E) Kompyüter tomoqrafiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

887) Kəskin sidik turşulu nefropatiya nə zaman inkişaf edə bilər?
 A) Göstərilən halların heç birində
 B) Şişlərin parçalanmasında
 C) Radioterapiya (şua terapiyası zamanı)
 D) Bütün göstərilən hallarda
 E) Şişlərin sitostatiklərlə müalicəsində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

888) Aşağıda göstərilən dərman preparatlarından hansıları ikincili podaqraya səbəb ola bilərlər?
 A) Salisilatlar
 B) Göstərilən bütün preparatlar
 C) Sitostatiklər
 D) Bütün göstərilən preparatlardan heç biri
 E) Tiazid diuretiklər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

889) Aşağıda sadalananlardan ikincili amiloidoza səbəb kimi hansı hal xarakterik deyil?
 A) Vərəm (TBS)
 B) Sifilis
 C) Mieloma
 D) İrinli obstruktiv bronxit
 E) Revmatoid artriti

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

890) Böyrəklər prosesə daha çox nə zaman cəlb olunur?
 A) Birincili amiloidozda
 B) Bütün sadalanan hallarda
 C) İrsi amiloidozda
 D) Sadalanan halların heç birində
 E) İkincili amiloidozda

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

891) Böyrək amiloidozuna kortikosteroidlər necə təsir edir?
 A) Sadalananların heç biri
 B) Prosesi stimullaşdırır
 C) Amiloidozun gedişini ləngidir
 D) Amiloidozun gedişini tezləşdirir
 E) Prosesin gedişinin sürətinə təsir etmir

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

892) Böyrək zədələnməsi ilə müşayiət olunan amiloidozda arterial hipertenziyanın və ya hipertonik krizinin gedişatı necə olur?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Qanunauyqunlug müəyyən edilmir
 C) Xarakterik ağırlaşma ilə təzahür edilmir
 D) Sadalananlardan heç biri
 E) Xarakterik ağırlaşmalarla təzahür edilir

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

893) Adları çəkilən preparatlardan hansıları amiloidoza patogenetik təsir göstərirlər?
 A) Sadalananların heç birisi
 B) 4-aminoxolin preparatları
 C) Kolxisin
 D) Bütün sadalananlar
 E) İmmunostimulyatorlar

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

894) USM zamanı böyrək amiloidozu və xroniki böyrək çatışmazlığı ilə xəstədə nə görünür?
 A) Böyrəklərin normal ölçüləri
 B) Böyrəklərin ölçülərinin böyüməsi
 C) Bütün variantlar
 D) Böyrəklərin ölçülərinin kiçilməsi
 E) Böyrəklərin böyümüş və ya normal ölçüləri

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

895) Amiloid öz quruluşuna görə nədir?
 A) Fibrilyar-plazma zülalıdır
 B) Polisaxariddir
 C) Bütün variantlar düzdür
 D) Mürəkkəb qlükoproteiddir
 E) Fibrillyar zülaldır

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

896) Amiloidozu nə qabaqlayır?
 A) Bronxoektaziya
 B) Sadalananların heç biri
 C) Bütün sadalananlar
 D) İrinli-iltihab prosesləri
 E) Osteomiyelit

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

897) Böyrəklərin amiloidozuna nə az xarakterikdir?
 A) Hipoalbuminemiya
 B) Makrohematuriya
 C) Ödemlər
 D) Massiv proteinuriya
 E) Göy metilenlə müsbət sınaq

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

898) Amiloid fibrillasına nə xarakterikdir?
 A) Proteolitik fermentlərin təsirinə davamlılıq
 B) İkiləşmiş şua sınması
 C) Konqo-qırmızı ilə yaxşı rənglənməsi
 D) Bütün sadalananlar
 E) Polyarlaşmış işıqda xarakterik yaşıl işıqlanma verməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

899) Amiloidozun müasir təsnifatı nəyin əsasında verilmişdir?
 A) Amiloidin tərkibinə daxil olan sələf -zülalın biokimyəvi tərkibi
 B) Patoloji prosesə orqanların və sistemlərin cəlb olunması
 C) Orqanların və sistemlərin funksional vəziyyəti
 D) Bütün sadalananlar
 E) Amiloid zülalın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə əsasən

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

900) İkincili amiloidoza və ya AA- amiloidoza nə aiddir?
 A) Kron xəstəliyi
 B) Ailəvi dövr qızdırması, karlıq və övrə ilə əlaqəli (Mak-Uells sindromu)
 C) Bütün sadalananlar
 D) Ailəvi aradənizi qızdırması (dövr xəstəliyi)
 E) Ailəvi amiloidoz (Vinoqradovanın tipi)

Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г

 

0 şərh