Nefrologiya 4

301) Qlomerulonefritlərdə sitostatyklərlə müalicə zamanı hansı qöstəricilərə nəzarət vacibdir?
 A) Qanın laxtalanması
 B) Hb
 C) Bütün qöstərilənlər
 D) Qanda leykositlərin miqdarı
 E) Na plazmada

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

302) Sitostatiklər nə zaman istifadə olunur?
 A) Aktiv lüpus-nefritdə
 B) Bütün qöstərilən hallarda
 C) Mikroskopik poliarteritdə
 D) Sürətlə proqress edən glomerulonefrit zamanı
 E) Böyrək zədələnməsi ilə gedən düyünlü periarteriitdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

303) Metipredlə "puls-terapiyaya" göstərişlər hansılardır?
 A) Transplantantın ayrılma krizi
 B) Göstərilən halların heç birində
 C) Bütün göstərilən hallar
 D) Böyrəklərdə gedən prosesin yüksək dərəcəli aktivliyi
 E) Lüpüs-nefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

304) Hansı hallarda steroidoterapiya daha effektivdir?
 A) Aktiv lüpüs-nefrit zamanı
 B) Böyrək zədələnməsi ilə gedən amiloidozda
 C) Terminal qlomerulonefrit zamanı
 D) Hipertonik tipli xroniki qlomerulonefritdə
 E) Xroniki qlomerulonefritin latent gedişində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

305) Hansı hallarda steroidlərin təyinatı tamamilə əks göstərişdir?
 A) Minimal dəyişikliklərlə gedən nefrit
 B) Mezangioproliferativ qlomerulonefrit
 C) Aktiv lüpüs-nefrit
 D) Həgigi sklerodermik böyrək
 E) Vegener sindromu zamanı böyrək zədələnməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

306) Hansı faktorlar çox zaman kəskin piyelonefritin inkişafına təkan verir?
 A) İnsolyasiya
 B) Anemiya
 C) Ağır fiziki iş
 D) Piylənmə
 E) Kəskin sistit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

307) Kəskin pielonefrit zamanı bakteremik şok özünü hansı əlamətlər ilə biruzə verir?
 A) Diurezin azalması
 B) Qöstərilən halların heç biri
 C) Metabolik asidos
 D) Arterial təzyigin kəskin enməsi
 E) Bütün qöstərilən hallar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

308) Hamilə qadınlarda pielonefrit çox zaman hansı səbəbdən yaranır?
 A) Kontratseptivlərin qəbulu
 B) Böyümüş üşaqlığın sidik axarlarını sıxmasından
 C) Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu
 D) Hormonal dəyişikliklər nəticəsində sidik axarlarının dilatasiyası
 E) Bütün qöstərilən faktorlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

309) Hestasion pielonefritin müalicəsində hansı qrup preparatlara üstünlük verilir?
 A) Qöstərilən preparatların hər biri
 B) Yarımsintetik penisillinlər
 C) Ftorxinolonlar
 D) Aminoglikozidlər
 E) Tetrasiklinlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

310) Kəskin pielonefritli xəstələrdə nekrotik papillit çox zaman hansı hallarda yaranır?
 A) Arterial hipertenziya olduğda
 B) Şəkərli diabet zamanı
 C) Renovaskulyar hipertoniya zamanı
 D) Hamıləlik zamanı
 E) Xroniki piyelonefrit inkişaf edəndə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

311) Apostematoz pielonefrit nə zaman əmələ qəlir?
 A) Bütün göstərilən xəstəliklər zamanı
 B) Kəskin pielonefrit zaman sidiyin normal passajı pozulduğda
 C) Hər hansı böyrək xəstəliyi zamanı
 D) Xroniki sepsisdə
 E) Kəskin pielonefrit tam sağalmadığda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

312) Diurеtiklər hansı еffеktə mаlikdir?
 A) Orqаnizmdən аrtıq duz qalıqlarını çıxardır
 B) Artеriаl təzyiqi аşаğı sаlır
 C) Sidik ifrazını аrtırır
 D) Bütün sadalananlar
 E) Orqаnizmdən artiq mayeni çıхаrdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

313) Apostematoz nefritin müalicəsi nədən ibarətdir?
 A) Cərrahiyyə əməliyyatı
 B) Qüclü antibakterial müalicə
 C) Cərahiyyə əməliyyatı ilə yanaşı qüclü antibakterial terapiyanın aparılması
 D) Qüclü antibakterial terapiya və fizioterapiya
 E) Antibiotikların sulfanilamidlərlə birgə istifadəsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

314) Böyrək karbunkulunun morfoloji təzahürü hansılardır?
 A) Böyrək səthində yerləşməsi
 B) Paranefral təbəgənin prosesə qatılması
 C) Böyrək parenximasında nekrozlaşmış toxuma
 D) Böyrək kapsulasının infiltrasiyası və parenxima ilə bitişməsi
 E) Bütün göstərilən hallar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

315) Xroniki pielonefritin səbəbi çox zaman hansı mikroblar olur?
 A) Protey
 B) Göy irin çöpü
 C) Mikoplazma
 D) Bağızsaq cöpü
 E) Bakteriyaların L-forması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

316) İrinli pielonefritdə sidiyin rəngi necə olur?
 A) Rəngsiz
 B) Sarı-samanı rəngi
 C) Düyü həlimi rəngi
 D) Ət suyu rəngi
 E) Piyvə rəngi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

317) Xroniki latent glomerulonefritə hansı simptomlar xarakterikdir?
 A) Ödemlər
 B) Piuriya
 C) Izolə olunmuş sidik sindromu
 D) Kəskin böyrək çatışmazlığı
 E) Arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

318) Kəskin pielonefritdə ağrı nə ilə əlaqədardır?
 A) Böyrək kapsulasının zədələnməsi
 B) Uretranın strikturası ilə
 C) Papillit lə
 D) Sidik axarının spazması ilə
 E) Kasacıqların deformasiyası ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

319) Qeyrinarkotik analgetiklərin artıq miqdarda istifadəsinin böyrəkdən kənar əlamətlərinə nə aiddir?
 A) Mədənin peptik xorası
 B) Hipoxrom anemiya
 C) Toksiki hepatit
 D) Hiperxrom anemiya
 E) İlk ateroskleroz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

320) Böyrəklərdə kasa-ləyən sisteminin genişlənməsi hansı xəstəliklərdə müşahidə olunur?
 A) Böyrəklərin vərəmində
 B) Polikistozda
 C) Nefroptozda
 D) Qlomerulonefritdə
 E) Pielonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

321) Glomerulonefritin patogenezində hansı faktorlar iştirak edir?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Sadalananlardan heç biri
 C) Yumaqcığın filtrasiya səthində antigen-antitel kompleksinin çökməsi
 D) Kapillyarlarda mikrotrombların əmələ gəlməsi
 E) İmmun iltihab

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

322) Xroniki glomerulonefritin hipertonik tipinin kəskinləşməsinə hansı simptomlar xarakterikdir?
 A) Ödemlər
 B) Arterial hipertenziya
 C) Hematuriya
 D) Silindruriya
 E) Proteinuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

323) Böyrəklərin kəskin dərman zədələnmələrinin əmələ gəlməsinin səbəbləri hansılardır?
 A) Əvvəl mövcud olan böyrək xəstəliyi
 B) Öncə diuretiklərlə müalicə
 C) Ürək çatışmazlığı
 D) Bütün sadalananlar
 E) Arterial hipertoniya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

324) Kəskin qlomerulonefriti xroniki qlomerulonefritin kəskinləşmə mərhələsində kəskin nefrotik sindromdan differensiya etmək üçün hansı müayinə metodu kömək edir?
 A) Böyrəklərin biopsiyası
 B) Böyrəklərin stintsiqrafiyası
 C) Böyrəklərin KT
 D) Böyrəklərin USM -si
 E) Damar daxili uroqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

325) Aktiv formalı xroniki qlomerulonefritli xəstənin keyfiyyət cəhətcə analizində leykosituriyanın üstünlüyünü hansı elementlər təşkil edir?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Sadalananların heç biri
 C) Eozinofillər
 D) Limfositlər
 E) Neytrofillər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

326) Xəstədə hematuriya, ödemlər və arterial hipertenziya var.Daha uyğun diaqnoz?
 A) İg A nefropatiya
 B) Kəskin qlomerulonefrit
 C) İnterstisial qlomerulonefrit
 D) Hemolitik uremik sindrom
 E) Xroniki qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

327) Sidiyin analizində minimal dəyişikliklərlə (proteinuriya, hematuriya,leykosituriya) olan xroniki qlomerulonefritin variantı hansıdır?
 A) Qarışıq
 B) Hematurik
 C) Latent
 D) Nefrotik
 E) Hipertonik

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

328) Xroniki qlomerulonefritin hansı variantına xarakterikdir hipoalbuminemiya(30q/l qədər), bildirilmiş proteinuriya(3,5q/sut artıq)?
 A) Hematurik
 B) Qarışıq
 C) Hipertonik
 D) Nefrotik
 E) Latent

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

329) Xroniki qlomerulonefritin hansı variantına xarakterikdir - ödemlər, massiv proteinuriya, arterial hipertoniya ?
 A) Latent
 B) Qarışıq
 C) Nefrotik
 D) Hipertonik
 E) Hematurik

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

330) Xroniki qlomerulonefritin variantının informativ diaqnostika metodu hansıdır?
 A) Böyrəklərin biopsiyası
 B) US dopleroqrafiyası
 C) Sidiyin ümumi analizi
 D) Damar daxili uroqrafiyası
 E) Böyrəklərin USM -si

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

331) Analgetik nefropatiyanın kliniki əlamətləri hansılardır?
 A) Polidipsiya
 B) Mikrohematuriya
 C) Poliuriya
 D) Proteinuriya
 E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

332) Analgetik nefropatiyanın erkən əlaməti hansılardır?
 A) Bütün göstərilənlər
 B) Böyrək sancısı
 C) Leykosituriya
 D) Sidiyin nisbi sıxlığının enməsi
 E) Dayanaqlı makrohematuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

333) Analgetik nefropatiyanın fəsadları hansılardır?
 A) Göstərilənlərdən heç biri
 B) Nekrotik papillit
 C) Uroepitelial karsinoma
 D) Anemiya
 E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

334) Analgetik nefropatiya zamanı mikrohematuriyanın makrohematuriya ilə əvəz olunması nədən xəbər verir?
 A) Nekrotik papillitdən
 B) Bütün göstərilənlərdən
 C) Sidik kisəsinin şişindən
 D) Göstərilənlərdən heç biri
 E) Sidik infeksiyasının inkişafından

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

335) Analgetik nefropatiya zamanı nekrotik papillit hansı əlamətlər ilə özünü biruzə verir?
 A) Makrohematuriya ilə
 B) Obstruktiv KBÇ
 C) Bütün göstərilənlərlə
 D) Göstərilənlərdən heç biri ilə
 E) Böyrək sancısı ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

336) KT üsulu ilə aşkar olunan analgetik nefropatiya patoqnomonik əlaməti hansıdır?
 A) Böyrək büzüşməsi
 B) Böyrək məməciklərinin kalsifikasıyası
 C) Bütün göstərilənlər
 D) Göstərilənlərdən heç biri
 E) Kasacıq-ləyən sisteminin genəlməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

337) Hansı preparatların istifadəsi hipokaliemiya ilə nəticələnə bilər?
 A) Ishaledicilərin uzun müddətli istifadəsi
 B) Tiazid diuretiklərin uzun müddətli istifadəsi
 C) Göstərilənlərdən heç biri
 D) Bütün göstərilənlər
 E) Ilgək diuretiklərin uzun müddətli istifadəsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

338) Hansı preparatların uzun müddətli istifadəsində dərmanlı kaliumpeniya nefropatiyası yaranır?
 A) Ilgək diuretiklərinin
 B) Göstərilənlərdən heç birinin
 C) Tiazid diuretiklərinin
 D) Bütün göstərilənlərin
 E) Ishaledicilərin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

339) Hansı xəstəliklər zamanı dərmanların nefrotoksik təsirinin riski artır?
 A) Şəkərli diabet zamanı
 B) Podaqra zamanı
 C) Bütün göstərilən hallarda
 D) Yayılmış aterosklerozda
 E) Qaraciyər sirrozunda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

340) Dərmanların nefrotoksik təsirinin riski nə zaman artır?
 A) Qoca yaşlarda
 B) Böyrək funksiyasinin enməsi zamani
 C) Böyrəklərin xroniki xəstəliklərində
 D) Transplantasiyadan sonra
 E) Bütün göstərilən hallarda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

341) Pielonefrit zamanı böyrəklərdə hansı növ zədələnmə müşahidə olunur?
 A) Bütün göstərilənlər
 B) Qeyrispesifik
 C) Tubulointerstisial zonasında
 D) Heç biri düz deyil
 E) Infeksion-iltihabi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

342) Hansı əhali qruplarında pielonefrit riski yüksəkdir?
 A) Bütün göstərilən hallarda
 B) Doğuşdan sonra
 C) Hamilələrdə
 D) Qoca yaşlarda
 E) Erkən yaşlı qızlarda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

343) Böyrəklərdə və sidik yollarında infeksion prosesin inkişafı üçün imkan yaradan faktorlar hansılardır?
 A) Sidik yollarin obstruksiyasi
 B) Bütün göstərilənlər
 C) Immunosupressiv terapiya
 D) Instrumental müayinə zamani bilavasitə infeksiyalanma
 E) Göstərilənlərdən heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

344) Hamiləlik zamanı pielonefritin inkişafına hansı proseslər təkan verir?
 A) Sidik yollarına böyümüş uşaglığın təzyiqi nəticəsində sidik axınının pozulması
 B) Hipostenuriya
 C) Sidik axarlarının sistoid funksiyasının pozulması
 D) Bütün göstərilənlər
 E) Göstərilənlərdən heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

345) Şəkərli diabet zamanı pielonefritin yaranması hansı faktorlar ilə əlaqədardır?
 A) İmmun statusunun dəyişiklikləri
 B) Bütün göstərilənlərin pozulması
 C) Böyrəkdə qan dövranının dəyişilməsi
 D) Proqress edən qlomerulonefrit
 E) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

346) Pielonefritin yaranması hansı faktorlar ilə əlaqədardır?
 A) Tubulointerstisial skleroz
 B) Bütün göstərilənlər
 C) Göstərilənlərdən heç biri
 D) Qlomeruloskleroz
 E) Böyrək hemodinamikasının pozulması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

347) Xroniki pielonefritin hansı əlamətləri müşahidə olunur?
 A) Göstərilənlərdən heç biri
 B) " Böyrəklərin tireoidizasiyası"
 C) Bütün göstərilənlər
 D) Ləyənlərin genəlməsi
 E) Kasacıqların deformasiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

348) Kəskin pielonefritin gedişinin variantları hansılardır?
 A) Nekrotik papillit
 B) Böyrək absesi
 C) Böyrək karbunkulu
 D) Apostematoz nefrit
 E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

349) Kəskin pielonefrit hansı proseslər nəticəsində yaranır?
 A) Sidik yollarında diaqnostik və müalicəvi əməliyyatlardan sonra
 B) Bütün göstərilənlər
 C) Göstərilənlərdən heç biri
 D) Sistem infeksiyaları
 E) Sidik yollarının kəskin okklyuziyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

350) Kəskin pielonefrit başlanğıcı hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?
 A) Qızdirma(39-40)
 B) Mialgiya
 C) Ümumi intoksikasiya
 D) Bütün göstərilən simptomların artması
 E) Artralgiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

351) Kəskin pielonefrit hansı əlamətlər ilə özünü biruzə verir?
 A) Pollakiuriya ilə
 B) Bel nahiyyəsində ağrılarla
 C) Dizuriya ilə
 D) Bütün göstərilənlərlə
 E) Titəmə,üşütmə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

352) Kəskin pielonefrit zamanı bakteriemik şok hansı əlamətlər ilə fərglənir?
 A) Oliquriya,anemiya
 B) AT 80-70- mm.civ.süt enməsi ilə
 C) Kəskin taxikardiya
 D) Dizuruya ilə
 E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

353) Bakteriemik şok nə zaman kəskin pielonefritin gedişini ağırlaşdırır?
 A) Sidik yollarının distoniyası
 B) Kəskin mexanik obstruksiya zamanı
 C) Xroniki piyelonefrit
 D) Bütün göstərilən hallarda
 E) Göstərilənlərdən heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

354) Kəskin pielonefrit zamanı sidiyin laborator göstəriciləri hansıdır?
 A) Silindruriya
 B) Leykosituriya
 C) Bakteriuriya
 D) Cuzi proteinuriya
 E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

355) Kəskin pielonefritin diaqnostikasında hansı üsullar istifadə edilir?
 A) Ümumi uroqrafiya
 B) Bütün göstərilənlər
 C) Xromosistoskopiya
 D) Böyrəklərin ultrasəs müayinəsi (USM)
 E) Ekskretor uroqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

356) Kəskin pielonefritin diaqnostikasında ümumi uroqrafiya və ekskretor uroqrafiya hansı imkanlara malikdir?
 A) Bütün göstərilənlər yerini müəyyənləşdirmək
 B) Sidik yollarının obstruksiyasını
 C) Konelateral böyrəyin vəziyyətini qiymətləndirmək
 D) Paranefral təbəqənin prosesə qatılmasını aşkar etmək
 E) Kasacıq -ləyən sisteminin vəziyyətini qiymətləndirmək

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

357) Xodson simptomu hansı xəstəliklərdə müşahidə olunur?
 A) Göstərilənlərdən heç biri
 B) Qlomerulonefrit zamani
 C) Bütün göstərilən hallarda
 D) Xroniki pielonefrit zamani
 E) Kəskin pielonefrit zamani

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

358) Xodson simptomu nədir?
 A) Qütblərdə orta hissə ilə müqayisədə böyrək parenximasının qalınlığının azalması
 B) Qütblərdə orta hissə ilə müqayisədə böyrək parenximasının qalınlığının artması
 C) Böyrək ləyənlərinin daralması
 D) Qütblərdə və orta hissədə böyrək parenximasını qalınlığının bərabər azalması
 E) Qütblərdə və orta hissədə böyrək parenximasının qalınlığının bərabər artması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

359) Xroniki pielonefritin əlamətləri hansılardır?
 A) Bütün göstərilənlər
 B) Göstərilənlərdən heç biri
 C) Müstəqil sidik sindromu
 D) Anemiya
 E) Arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

360) Pielonefritin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklər hansıdır?
 A) Karbopenemlər
 B) Sefalosporinlər
 C) Ftorxinolonlar
 D) Bütün göstərilənlər
 E) Yarımsintetik penisillinlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

361) Xroniki pielonefritin residiv əlehinə terapiyası nədən ibarətdir?
 A) Vitaminizasiyadan
 B) Dərman preparatlarından
 C) Bütün göstərilənlərdən
 D) Müalicəvi otların istifadəsindən
 E) Sidiyin normal passajının təminindən

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

362) Veqener granulematozu zamanı qanda hansı hüceyrələr daha agır təsirə məruz qalır?
 A) Eozinofillər
 B) Trombositlər
 C) Eritrositlər
 D) Bütün göstərilənlər
 E) Neytrofillər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

363) Nekrotik papillit hansı xəstəliklərlə müşahidə olunur?
 A) Diabetik nefropatiyada
 B) Böyrəklərin dərman zədələnməsində
 C) Bütün sadalanan hallarda
 D) Böyrəklərin vərəmində
 E) Sadalanan halların heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

364) Düz olmayan ifadə hansıdır?
 A) Qlomerulonefrit böyrək yumaqcıqlarında immun dəyisikliklərlə xarakterizə olunan xəstəlik qruplarıdır
 B) Qlomerulonefrit iltihabi dəyisikliklərlə xarakterizə olunan ,əsasən immun və infeksion mənşəli qrup xəstəliyidir
 C) Qlomerulonefrit əmələ gəlmə, gedişatı və proqnozu ilə fərqlənən böyrək xəstəliyi qrupudur
 D) Qlomerulonefrit əsasən böyrək yumaqcıqlarında iltihab dəyisikliklərlə xarakterizə olunan genetik qrup xəstəliyidir
 E) Qlomerulonefrit əsasən böyrək yumaqcıqlarında iltihabi dəyisikliklərlə xarakterizə olunan xəstəlik qruplarıdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

365) Proliferativ qlomerulonefritin hansı morfoloji tipləri var?
 A) Ekstrakapillyar
 B) Diffuz proliferativ
 C) Diffuz proliferativ,ekstrakapillyar,mezangioproliferativ
 D) Mezangioproliferativ
 E) Membranoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

366) Qeyri proliferativ qlomerulonefritin hansı morfoloji tipləri var?
 A) Minimal dəyisikliklərlə
 B) Minimal dəyişikliklərlə, fokal-seqmentar qlomeruloskleroz, membanoz
 C) Fokal-seqmentar qlomeruloskleroz
 D) Membanoz
 E) Ekstrakapillyar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

367) Tez inkişaf edən qlomerulonefrit necə xarakterizə olunur?
 A) Kəskin nefritik sindromun inkişafı ilə
 B) Patogenetik müalicənin standart sxemlərinin qeyri effektivliyi ilə
 C) 50% çox yumaqcıqlarda ayparaların olması ilə
 D) Sadalanların hamısı
 E) Bir neçə həftə və ya ay ərzində böyrək çatmamazlığı inkişafı ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

368) Qlomerulonefritin etioloji faktorları hansılardır?
 A) Sadalananların hamısı
 B) İbtidailər
 C) Dərman preparatları
 D) Bakteriyalar
 E) Viruslar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

369) Sirkə turşusu ilə zəhərlənmədə kəskin böyrək çatışmazlığı nə ilə əlaqədardır?
 A) Yanıq şoku, mədənin və qida borusunun profus qanaxması
 B) Bədxassəli hipertenziya
 C) Mədənin və qida borusunun zədələnməsi
 D) Kordiagen şok
 E) Anafilaktik şok

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

370) Anti-YBM mexanizmi ilə əmələ gələn qlomerulonefrit nə ilə xarakterikdir?
 A) Yumaqcıq bazal membranın qeyrikollagen hissəsinin antigeninə əmələ gələn antitellər
 B) Sadalananların heç biri
 C) Toxumalarda yerləşən antigenlərə qarşı antitellər
 D) Sadalananların hamısı
 E) Qanda sirkulyasiya edən antigenlərə qarşı antitellər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

371) İmmun kompleks mexanizmli qlomerulonefritin xarakteristikası nədən ibarətdir?
 A) Sadalanların hamısından
 B) Toxumalarda yerləşən antigenlərə qarşı antitellərdən
 C) Yumaqcıq bazal membranın kollagensiz hissəsinin antigeninə qarşı əmələ gələn antitellərdən
 D) Qanda sirkulyasiya edən antigenlərə qarşı antitellərdən
 E) Qanda sirkulyasiya edən antigenlərə qarşı antitellərdən, Toxumalarda yerləşən antigenlərə qarşı antitellərdən

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

372) Kəskin poststreptokokk qlomerulonefritə nə xarakterik deyil?
 A) Ödemlərin, hematuriyanın, arterial hipertenziyanın olması
 B) Xəstəliyin yaranması A qrup β-hemolitik streptokokkun nefritogen ştammının daxil olması
 C) Hiperqammaqlobulinemiya
 D) Xəstəliyin əvvəli A qrup β-hemolitik streptokokkun nefritogen ştammının daxil olması ilə eyni vaxta düşməsi
 E) Hipokomplementemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

373) Kəskin qlomerulonefritdə diurezin azalması nə zaman olur?
 A) Xəstəliyin aktivliyinin azalması dövründə
 B) Variantların hamısı düzdür
 C) Xəstəliyin əvvəlində
 D) Xarakterik deyil
 E) Heç biri düz deyil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

374) Kəskin qlomerulonefritə nə xarakterik deyil?
 A) Antiqialuronidazanın yüksək titri
 B) Proteinuriya
 C) Xəstəliyin əvvəlində yumaqcıq filtrasiya sürətinin enməsi
 D) Antistreptolizin -O yüksək titri
 E) Komplementin səviyyəsinin artması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

375) Kəskin qlomerulonefritli xəstədə ürəyin genişlənməsi, çapma ritmi, perikardit, ağciyər ödemi, qaraciyər böyüməsi hansı halları göstərir?
 A) Miokardın birincili zədələnməsini
 B) Bütün sadalananları
 C) Yüksək arterial təzyiqin miokardın funksiyasına təsirini
 D) Qan dövranı çatışmazlığını
 E) Na ekskresiyası ilə əlaqədar hipervolemiyanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

376) Kəskin poststreptokokk qlomerulonefritin morfoloji mənzərəsi nə ilə xarakterizə olunur?
 A) Bütün yumaqcıqların patoloji prosessə cəlb olunması ilə
 B) Mezangial hüceyrələrin proliferasiyası ilə
 C) Yumaqcıq ilgəklərin şişmiş və proliferasiya olunmuş endotelial və mezangial hüceyrələrlə obliterasiyası ilə
 D) Bazal membranın epitelial hissəsində "donqarların" əmələ gəlməsi ilə
 E) Bütün sadalananlarla

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

377) Kəskin poststreptokokk qlomerulonefritin morfoloji dəyişiklikləri hansılardır?
 A) Yumaqcıq ilgəklərin sklerozu
 B) Ekstrakapilyar proliferasiya
 C) Bazal membranın parçalanması və ikiləşməsi
 D) Fokal seqmentar qlomeruloskleroz
 E) Endokapilyar proliferasiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

378) Qlomerulonefritin heparin ilə müalicəsində hansı sxem optimaldır?
 A) 15-40 min vahid gün ərzində fasilələrlə, vena daxilinə
 B) 15-40 min vahid gün ərzində, fasilələrlə, 3-4 dəfə d/altına
 C) 2,5-5 min vahid gün ərzində, 1 dəfəlik d/altına
 D) Bütün sadalananlar düzdür
 E) 2,5-5 min vahid gün ərzində 1 dəfəlik vena daxilinə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. И.Е. Тареева, Москва,2000

379) Yarım kəskin qlomerulonefritin morfoloji ekvivalenti hansıdır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit
 C) Yumaqcıq ilgəklərin sklerozu
 D) Ekstrakapilyar proliferativ qlomerulonefrit
 E) Fokal seqmentar qialinoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

380) Tez inkişaf edən qlomerulonefritin morfoloji xarakteristikasına nə aiddir ?
 A) Epitelial ayparaların 50%-dən çox yumaqcıqlarda əmələ gəlməsi
 B) Bütün sadalananlar
 C) Kapilyar daxili fibrin tromblar
 D) Kapilyarların divarlarının nekrozu və dağılması
 E) Ekstrakapilyar proliferasiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

381) Qlomerulonefritin hansı forması tez inkişaf edən qlomerulonefritə aid deyil?
 A) Vegener qranulematozu zamanı qlomerulonefrit
 B) Mikroskopik poliarteriit zamanı qlomerulonefrit
 C) İdiopatik anti- yumaqcıq bazal membranın (YBM) nefriti zamanı qlomerulonefrit
 D) Qudpasçer sindromu zamanı qlomerulonefrit
 E) Lipoid nefroz zamanı qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

382) Qlomerulonefritin hansı simptomları onun tez proqressivləşən inkişafını göstərir?
 A) Qısa (bir neçə həftə,ay ) müddətində böyrəklərin funksiyasının enməsi
 B) Bir il müddətində uremiyanın inkişafı
 C) Yüksək hipertenziya
 D) Bütün sadalananlar
 E) Xəstəliyin başlanmasından tez inkişaf edən retinopatiya qişanın ayrılması ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

383) Mezangioproliferativ qlomerulonefrit hansı morfoloji dəyişikliklə xarakterizə olunur?
 A) Epitelial ayparaların əmələ gəlməsi
 B) Mezangiuma yaxın yerləşən hissələrdə bazal membranın ocaqlı qalınlaşması və ikiləşməsi
 C) Bütün sadalananlar
 D) Mezangiumun proliferasiyası, genişlənməsi və interpozisiyası, Mezangiuma yaxın yerləşən hissələrdə bazal membranın ocaqlı qalınlaşması və ikiləşməsi
 E) Mezangiumun proliferasiyası, genişlənməsi və interpozisiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

384) IgA - nefropatiya hansı morfoloji varianta uyğundur?
 A) Membranoz nefropatiyaya
 B) Mezangioproliferativ qlomerulonefritə
 C) Minimal dəyisikliklərlə qlomerulonefritə
 D) Mezangiokapillyar qlomerulonefritə
 E) Ekstrakapilyar proliferativ qlomerulonefritə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

385) IgA - nefropatiyanın morfoloji xassələrı hansılardır?
 A) Mezangiumun proliferasiyası, genişlənməsi və interpozisiyası
 B) IgA mezangiumda və endoteliumun altında yığılması
 C) Podositlərin intakt olması
 D) Mezangiuma yaxın yerləşən hissələrdə bazal membranın ocaqlı qalınlaşması və ikiləşməsi
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

386) IgA - nefropatiyanın kliniki formalarına nə aid deyil?
 A) Qan zərdabında IgA artması
 B) Cavan yaşda kişilərdə daha çox təsadüf olunur
 C) Qızdırma, vaksinasiya ilə eyni vaxtda yaranan makrohematuriya
 D) Respirator xəstəlikdən 2-3 həftə sonra əmələ gələn makrohematuriya
 E) Arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

387) Pielonefritin risk faktorlarına nə aid deyil?
 A) Menopauza və hamiləlik dövründə hormonal fon
 B) Ginekoloıi xəstəliklər
 C) Bol maye qəbulu
 D) Qadınların cidik kanalının xüsusiyyətləri
 E) Sidik ifrazat traktının obstruktiv prosesləri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

388) Qlomıerulonefritlərin müalicəsində xlorbutinin dozaları hansıdır?
 A) 0,1-0,2 mq/kq/sut
 B) 5-6 mq/kq/sut
 C) 0,5 mq/kq/sut
 D) 8 mq/kq/sut
 E) 30 mq/kq/sut

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

389) Sanator- kurort müalicəyə göstəriş hansıdır?
 A) Xroniki böyrək çatmamazlığın terminal mərhələsində
 B) Yüksək arterial təzyiq
 C) Xroniki pielonefritin kəskinləşməsi
 D) Anemiya
 E) Xroniki pielonefritin remissiya mərhələsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

390) Pielonefritin müalicəsində fizioterapevtik metodların təsiri hansılardır?
 A) Böyrəyin qan axınının artması
 B) Böyrəyin qan dövranın güclənməsi
 C) Bütün sadalananlar düzdür
 D) Antibakterial preparatların təsirinin yaxşılaşması
 E) Böyrək ləyəninin və sidik axarlarının əzələlərinin spazmasını azaltması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

391) IgM- nefropatiya hansı morfoloji varianta uyğundur?
 A) Membranoz nefropatiyaya
 B) Fokal seqmentar qialinoza
 C) Minimal dəyişikliklərlə qlomerulonefritə
 D) Mezangiokapillyar qlomerulonefritə
 E) Mezangioproliferativ qlomerulonefritə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

392) IgM - nefropatiyanın morfoloji əlamətlərinə hansı dəyişikliklər aid deyil?
 A) Mezangiumun interpozisiyası
 B) Mezangiuma yaxın yerləşən hissələrdə bazal membranın qalınlaşması və ikiləşməsi
 C) IgM mezangiumda yığılması
 D) Podositlərin intaktlığı
 E) Mezangiumun genişlənməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

393) IgM - nefropatiyanın kliniki simptomlarına hansılar aid deyil?
 A) Proteinuriya
 B) Xoşxassəli gedişat
 C) Mikro-makrohematuriya
 D) Nefrotik sindrom
 E) Sidik sindromu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

394) Mezangiokapillyar qlomerulonefritə hansı morfoloji dəyişikliklər aiddir?
 A) Bərk-elektron materialın bazal membranın daxilində yığılması
 B) Bütün sadalananlar
 C) Subendotelialda bərk-elektron materialın yığılması
 D) Mezangiumun proliferasiyası
 E) Bazal membranın diffuz iki konturluğu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

395) "Bərk depozitlər" xəstəliyinə qlomerulonefritin hansı morfoloji forması aiddir?
 A) Mezangiokapillyar qlomerulonefrit
 B) Minimal dəyisikliklərlə qlomerulonefrit
 C) Mezangioproliferativ qlomerulonefrit
 D) Endokapillyar proliferativ qlomerulonefrit
 E) Membranoz nefropatiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

396) Kliniki mezangiokapillyar qlomerulonefritə aid olmayan simptomlar hansılardır?
 A) Tez-tez baş verən spontan remissiyalar
 B) Keçici makrohematuriya
 C) Bildirilmiş proteinuriya və nefrotik sindrom
 D) Hipokomplementemiya
 E) Tezproqressivləşən pielonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

397) Latent pielonefrit zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunur?
 A) Simptomlardan heç biri
 B) Bel nahiyyəsində ağrılar
 C) Bədən temperaturunun artması
 D) Bütün göstərilən simptomlar
 E) Titrəmə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

398) Pielonefritin müalicəsində istifadə olunan sadalanan dərmanların birindən başqa hansı aiddir?
 A) Sitostatiklər
 B) Sulfanilamidlər
 C) Bitki mənşəli uroantiseptiklər
 D) Antibiotiklər
 E) Ftorxinolonlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

399) Aşağıda göstərilən müalicə sxemlərinin hansı hestasion pielonefritə optimaldır?
 A) Amoksiklav, kanefron, nospha forte
 B) Amoksiklav, hipotiazid
 C) Bütün sadalananlar
 D) Tetraciklin, kanefron, furosemid
 E) Siprofloksacin, kanefron, nospha forte

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

400) Pielonefritin xarakterik laborator əlamətləri hansılardır?
 A) Bakteriuriya
 B) Leykosituriya
 C) Mikrohematuriya
 D) Bütün sadalananlar
 E) Silindruriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

 

0 şərh