Marazm

Çalışıram həmişə öz işimlə məşğul olum.Hər şeydən narazı olan insanlardan da uzaq qaçıram. Nəsə alınmayanda o dəqiqə narazılığımı bildirmir,haray-həşir salmıram.Amma bəzən reallıq qarşısında qalırsan.Elə şeylər olur ki,nə ali təhsil,nə böyük həyat təcrübəsi onları izah edə bilmir.Baxır və başa düşürsən ki,doğurdan da hər şey getdikcə pisləşir.


Bu cavanın şəhərin mərkəzində yolun ortasında dayanıb etdiyi hərəkəti heç cür anlaya bilmirəm.Burda olanların çoxu psixologiyanı yaxşı bilir,çoxları ağıllı uşaqlardır. Mənə bu hərəkətin mənasını izah etsəniz minnətdar olaram.


Davamı →

Özünə İnam - Ralf Uoldo Emerson

Ne te qu­a­e­si­ve­ris ex­tra ( Sə­nə hər nə la­zım­dır­sa özün­də ax­tar (lat).)

İn­san özü­nün yol gös­tə­rən ul­du­zu­dur.
İn­sa­nın qəl­bi onu na­mus­lu və mü­kəm­məl edir,
Onu saf­laş­dı­rır, nur­lan­dı­rır və ta­le­yi­nə tə­sir gös­tə­rir.
Heç nə on­dan öt­rü həd­siz tez və ya həd­siz gec ol­mur.
Bi­zim həm yax­şı, həm də pis hə­rə­kət­lə­ri­miz
Fa­tal köl­gə ki­mi, da­im bi­zi iz­lə­yən mə­lək­lər­dir.
Ardı →

İngiltərənin dəniz ticarəti və müstəmləkələr uğrunda mübarizəsi

Böyük coğrafi kəşflərdən sonra İngiltərə mühüm dəniz yollarının keçdiyi rayonlara daxil idi. Londonda çoxlu tacir kontorları və banklar meydana gəlmişdi. Manufaktura yaranandan sonra İngiltərə başqa ölkələrə yun göndərmir, ancaq mahud, kömür, balıq və s. aparırdı. Ticarət sürətlə inkişaf edirdi. Uzaq ölkələrlə aparılan bütün ticarət ən varlı tacirlərin təşkil etdiyi şirkətlərin əlində idi. Şirkətlərə daxil olan tacirlər mah birlikdə satır, gəlirini qoyulan pula görə bölüşürdülər. Rusiya ilə ticarət etmək üçün Moskva şirkəti, Afrika ilə Qvineya şirkəti, Hind okeanı və Sakit okeanı sahillərindəki ölkələrlə ticarət aparmaq üçün Ost-Hind şirkəti (1600) yaranmışdı.


Ardı →

Astronomiya nədir və nəyi öyrənir

Kitab dilsiz müəllimdir.


Platon


1. Astronomiya fənni

«Astronomiya» sözü yunanca «astron» — ulduz və «nomos» — qanun sözlərindən əmələ gəlmiş və hərfi mənada «ulduzlar qanunu» kimi məna daşıyır. Astronomiya Kainat haqqında elmdir. O göy cisimlərinin (ulduzlar, Günəş, Ay, planetlər və onların peykləri, asteroidlər, kometlər, meteorlar, meteoritlər) göydə vəziyyətini, hərəkətini, quruluşunu, fiziki halını, kimyəvi tərkibini, əmələ gəlməsini və təkamülünü öyrənir. Bundan əlavə, astronomiya göy cisimlərinin əmələ gətirdiyi sistemlərin (qalaktikalar, dumanlıqlar, ulduz topaları), ulduzlararası mühitin, planetlərarası mühitin və hətta Kainatın bütövlükdə əmələ gəlməsini və təkamülünü öyrənir.Ardı →

Ən çətin seçim

Əsəbi və hamilə qadınlar baxmasın.
Dünyada ən çətin seçim bunu sayırlar. Bu hadisə doğurdan da bir vaxtlar İngiltərədə olub. bir vaxtlar qatar yolunda bir adam operator işləyirmiş. Qatarların körpüdə keçdiyi yolu requlirovka edirmiş. Hər şeydən çox sevdiyi oğlu varmış. Ata-bala bir yerdə olurlarmış.Bir gün qatar körpünün üstündən keçərkən problem yaranır.Ata seçim qarşısında qalmalı olur.Ya öz oğlunu qurban verməlidir,ya da bütün qatardakılar ölməlidir.

Davamı →

Leon

  • Kino
Film 1994 cü ildə rejissor Lyuk Besson tərəfindən çəkilmişdir.
Leon pulla adam öldürən soyuqqanlı bir killerdir.O çox tapşırıqlarını əsasən dostu Tonidən alır.Toni öz işlərini balaca bir restoranda işləməklə aparır.
Leon boş vaxtlarında qimnastika ilə məşğul olur,kinoya gedir və ən əsası özünün daimi dostu olan otaq bitkisinə qulluq edir.
Leon bir gün gözlənilmədən öz qonşusu 12 yaşlı Matilda ilə qarşılaşır.

Ardı →

Zərflər

Zərf (наречие) müstəqil nitq hissəsi kimi iş, hal, hərəkət və keyfiyyətə aid olub, onların əlamətini bildirir və başqa sözlərlə əlaqədə dəyişmir. Zərflər əsas etibarilə fellərin, bəzi hallarda isə sifət və habelə zərflərin özünün əlamətini göstərərək, cümlədə əvəzlik vəzifəsini ifadə edirlər:
1) Тогда он встретил под горой старушечку, чуть-чуть живую, горбатую (qozbel, beli bükülmüş, donqar), совсем седую. Burada тогда zərfi встретил felinə aid olub cümlədə zaman zərfliyini (обстоятельство времени) ifadə edir; чуть-чуть zərfi живую sifətinə, совсем zərfi isə седую sifətinə aiddir. hər iki zərf cümlədə dərəcə zərfliyini (обстоятельство степени) ifadə edir.
Ardı →

Hərbi rekordlar-2

— İkinci Dünya müharibəsi dövründə (1939-1945-ci illərdə) insan itkilərinin sayı təqribən 55 mln olmuşdur.Onlardan 25 mln Sovet İttifaqının vətəndaşları, 9,7 mln isə almanlar isilər. Sovet İttifaqı 1945-ci ildə Yaponiyaya qarşı kompaniyada 8.668.400 adam itirmişdir. Yaralananlar,kontuziya alanlar və donanların sayı 18 mln adam təşkil etmişdir.

— Çində kəndlilərin, Min cənub sülaləsinin tərəfdaşlarının mancurların dövlət qoşunlarına qarşı vuruşduğu Taypinlər üsyanı(1851-1864) 20 mln-a yaxın insanın ölümünə gətirib çıxartdı. Üsyana özünü İisus Xristosun(İsa peyğəmbərin)qardaşı adlandıran ağılsız Xun Sutsuan başçılıq edirdi.Onun ordusu «Taypin tyanqo» adlanırdı və tərcümədə «Səmavi rifah dövləti» mənasını verir.
Ardı →