investisiyaların sinifləndirilməsi (investment classification)

İnvestisiyanı müxtəlif cür sinifləndirmək olar. Sinifləndirmə aşağıdakı kimidir:


İNVESTİSİYA NÖVLƏRİ
1. Ümumi
2. Portfel tipli investisiya qoyuluşu
3. Tək və çox məqsədli
4. Sektorlara görə
5. İstehsal və qeyri-istehsal təyinatlı
6. Zamana görə
7. Asılı olduqları fəaliyyət sahələrinə görə
8. Xüsusiyyətlərinə görə


Ardı →

investisiyanin geniş bir şəkildə sinifləndirilməsi

İnvestisiyanı riyazi (quantitative) və şifahi (qualitative) modellərə və zamana görə geniş bir şəkildə sinifləndirmək mümkündür;
1) Riyazi modellərə əsaslanan (quantitative, rəqəmlərlə ifadə edilə bilən)
a) Xammal və hazır məhsula görə (real investisiyalar)
b) Avadanlıqlara görə
— İlkin (yeni) investisiyalar,
— Yeniləmə,
— Genişlətmə,
— Modernləşdirmə
— Strateji
c) Formasına görə,
— Yeni, marjinal, tamamlayıcı, məhdud investisiyalar


Ardı →