Üslubi fiqurlar

Nitq mədəniyyəti müstəqil fənn kimi çox qədim tarixə malikdir. Nitq mədəniyyəti — Ritorika qədim Yunanıstanda, Romada, Ərəbistanda, Çində geniş yayılmışdı (Bu haqda irəlidə bəhs ediləcək). Azərbaycanda isə nitq mədəniyyətinin -ritorikanın bu və ya digər elementi dağınıq halda min ildən bəridir ki, mövcuddur. Azərbaycanın şair və mütəfəkkirləri nitqin gözəlliyi, ekspressivliyi, təmizliyi, konkretliyi və s. cəhətləri haqqında çox bəhs etmişlər. Lakin bir müstəqil sahə olaraq nitq mədəniyyəti Azərbaycanda XX əsrin ortalarında diqqəti cəlb etmiş, Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu nəzdində nitq mədəniyyəti şöbəsi açılmış, 80-ci illərdən başlayaraq bəzi ali məktəblərdə tədris planına salınmışdır.
Davamı →

Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri

Mühazirə 14. Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri
Plan:

 1. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri
 2. Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri
 3. Azərbaycan ailəsində qadına-anaya müqəddəsliyin rəmzi kimi baxılması; ailə dəyərlərində qadının rolu; ailə dəyərlərində kişinin rolu.
 4. Azərbaycan ailəsində əxlaqi dəyərlərin əhəmiyyəti.
 5. İslam dini Azərbaycan ailəsinin mənəvi dəyəri kimi.
 6. Qloballaşma prosesində Azərbaycan ailəsində baş verən dəyişikliklər və onlara təsir edən amillər.

Davamı →

Ailə tərbiyəsinin psixoloji xüsusiyyətləri, ailədə valideyn-övlad münasibətlərinin psixologiyası

Mühazirə 12. Ailə tərbiyəsinin psixoloji xüsusiyyətləri, ailədə valideyn-övlad münasibətlərinin psixologiyası
Plan:

 1. Tərbiyə haqqında anlayış. Ailədə tərbiyəedici funksiyanın mahiyyəti
 2. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə tərbiyəsinin rolu
 1. Valideyn-övlad arasında emosional münasibət
 2. Uşağın tərbiyəsində mühafizəkarlığın səviyyəsi
 3. Nənə və babaların ailədə uşaqların tərbiyəsində rolu

Davamı →

Ailə psixologiyasının predmeti, vəzifələri və tədqiqat metodları

MÜHAZİRƏ 1. Ailə psixologiyasının predmeti, vəzifələri və tədqiqat metodları

Plan:

1.      Ailə psixologiyasının predmeti və vəzifələri

2.      Ailə psiхоlоgiyаnın müаsir еlmlər sistеmində yеri və bаşqа еlmlərlə əlаqəsi

3.      Ailə psixologiyasının tədqiqat metodları

Sual 1.   Elmlər bir-birindən obyektinə görə yox, predmetinə (mövzusuna) görə fərqlənirlər. Elmin obyekti dedikdə, onun tədqiq etdiyi real gerçəklik nəzərdə tutulur. Bu baxımdan insanları və heyvanları öyrənən bütün elmlərin obyekti eynidir. Elmin predmeti dedikdə, onun öz obyektindən ayırd etdiyi, seçdiyi cəhətlərə hansı baxımdan, hansı nəzəri və ya praktik aspektdə yanaşması nəzərdə tutulur.


Davamı →