Nevrologiya 3

201) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün görmə sinirləri diskləri ödeminin mövcudluğu səciyyəvi əlamətdir ?
 A) Miqren
 B) Parkinson xəstəliyi
 C) Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziya (pseudotumor cerebri)
 D) Yan amiotrofik skleroz
 E) Normotenziv hidrosefaliya


Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 / Под редакцией Н. Н. Яхно. — 4-е издание, перераб. и доп. — М.: ОАО 'Издательство 'Медицина', 2005, стр. 133


Ardı →

Nefrologiya 10

901) AA- amiloidoza nə aid deyil?
 A) Bexterev xəstəliyi
 B) Böyrəklərin şişi
 C) Limfoqranulematoz
 D) Miyelom xəstəliyi
 E) Dəmrov xəstəliyində artrit


Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г


Ardı →

Nefrologiya 5

401) Pielonefritin əmələ gəlməsinin risk faktorları hansılardır?
 A) Hamiləlik
 B) Şəkərli diabet
 C) Sidik yollarının və böyrəklərin anomaliyaları
 D) Bütün sadalananlar
 E) Reflyukslar


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 3

201) Hansı müddətli anuriya geriyə qayıtmayan hesab olunur?
 A) İki həftə
 B) 3-5 gün
 C) Bir həftə
 D) Üç həftə
 E) Dörd həftə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Ümumi immunologiya 12

551) Bronxial astma zamanı bronx divarlarının infiltratında hansı hüceyrələr üstünlük təşkil edir?

A) Neytrofillər
B) Eozinofillər
C) Seqmentnüvəli leykositlər
D) Limfositlər
E) Alveolyar makrofaqlar

Ədəbiyyat: Р.М. Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.173
Ardı →