Ailə birliyini möhkəmləndirən məqamlar

Evliliyi yavaş-yavaş öldürən bir çox səbəb ola bilər. Bunlar arasında uşaq sahibi ola bilməmə, maddi problemlər, müxtəlif mövzularda bir-birlərinə yalan danışma və haqqında az və ya çox danışılan məsələlər var.
Psixoloqlar evliliyi möhkəmləndirən məqamları bu cür sıralayır:
Davamı →

Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri

Mühazirə 14. Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri
Plan:

 1. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri
 2. Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri
 3. Azərbaycan ailəsində qadına-anaya müqəddəsliyin rəmzi kimi baxılması; ailə dəyərlərində qadının rolu; ailə dəyərlərində kişinin rolu.
 4. Azərbaycan ailəsində əxlaqi dəyərlərin əhəmiyyəti.
 5. İslam dini Azərbaycan ailəsinin mənəvi dəyəri kimi.
 6. Qloballaşma prosesində Azərbaycan ailəsində baş verən dəyişikliklər və onlara təsir edən amillər.

Davamı →

Ailə tərbiyəsinin psixoloji xüsusiyyətləri, ailədə valideyn-övlad münasibətlərinin psixologiyası

Mühazirə 12. Ailə tərbiyəsinin psixoloji xüsusiyyətləri, ailədə valideyn-övlad münasibətlərinin psixologiyası
Plan:

 1. Tərbiyə haqqında anlayış. Ailədə tərbiyəedici funksiyanın mahiyyəti
 2. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə tərbiyəsinin rolu
 1. Valideyn-övlad arasında emosional münasibət
 2. Uşağın tərbiyəsində mühafizəkarlığın səviyyəsi
 3. Nənə və babaların ailədə uşaqların tərbiyəsində rolu

Davamı →

Ailədə şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin aspektləri

Plan:

1.Şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin psixoloji mahiyyəti

2.Ailədaxili ünsiyyətin xarakteristikası və özünəməxsusluğu

3.Ailədə intim şəxsi münasibətlər ünsiyyətin tipi kimi

4.Ailədə tənhalıq problemi. Mənəvi ünsiyyət anlayışı

5.Verbal və qeyri-verbal kommunikasiya

6.Ailədaxili münasibətlərdə interaksiyanın əhəmiyyəti

7.Ailədaxili münasibətlərdə sosial persepsiyanın əhəmiyyəti

8.Ailədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə attraksiya

9.Ailədaxili münasibətlərin tənzimlənməsində treninqlərin keçirilməsi


Davamı →

Ailə psixologiyasının predmeti, vəzifələri və tədqiqat metodları

MÜHAZİRƏ 1. Ailə psixologiyasının predmeti, vəzifələri və tədqiqat metodları

Plan:

1.      Ailə psixologiyasının predmeti və vəzifələri

2.      Ailə psiхоlоgiyаnın müаsir еlmlər sistеmində yеri və bаşqа еlmlərlə əlаqəsi

3.      Ailə psixologiyasının tədqiqat metodları

Sual 1.   Elmlər bir-birindən obyektinə görə yox, predmetinə (mövzusuna) görə fərqlənirlər. Elmin obyekti dedikdə, onun tədqiq etdiyi real gerçəklik nəzərdə tutulur. Bu baxımdan insanları və heyvanları öyrənən bütün elmlərin obyekti eynidir. Elmin predmeti dedikdə, onun öz obyektindən ayırd etdiyi, seçdiyi cəhətlərə hansı baxımdan, hansı nəzəri və ya praktik aspektdə yanaşması nəzərdə tutulur.


Davamı →